Výsledky vyhľadávania

 1. VIDOVÁ, Jarmila. Digital Skills in the Era of Industry 4.0. In Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2021. ISBN 978-80-8075-939-1, s. 494-502 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 2. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Globalization Processes and Their Effects on the Household Economy. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 3. SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila. Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-17] online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 4. VIDOVÁ, Jarmila. Lifestyle and Ways of Living of Senior Households. In EMAN 2020. Conference. 4th International Scientific Conference - EMAN 2020 : Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. ISBN 978-86-80194-30-1. ISSN 2683-4510, pp. 279-284 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 5. VIDOVÁ, Jarmila. Digital Revolution and Labor Market. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, s. 440-447 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 6. VIDOVÁ, Jarmila. Demographic Change, Population Aging and Pension System. In European Forum of Entrepreneurship 2020. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2020 : Protectionism - Protection or Destruction of National Economies? - Brno : NEWTON College, 2020. ISBN 978-80-88328-10-0, s. 176-186. VEGA 1/0215/18, VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 7. MIHOKOVÁ, Mária. Globálne trendy a ich vplyv na hospodársku politiku : bakalárska práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. DUDEK, Patrik. Podnikateľské vzdelávanie ako spôsob znižovania nezamestnanosti mladých v SR a vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. MUCHA, Adrián. Inovácie budúcnosti - Internet vecí : bakalárska práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. FAŠANG, Matej. Investície do digitálnej infraštruktúry : bakalárska práca. Školiteľ: Jarmila Vidová. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha