Výsledky vyhľadávania

 1. LUKÁČIK, Ján et al. Hospodárska politika : teória a prax. Recenzovali: Elena Trenčianska, Július Alexy, Milan Rajňák. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 315 s. [17,15 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/uUvhyu569n> ISBN 978-80-89393-86-2. [Počet ex. : 49, z toho voľných 25, prezenčne 9]

 2. MELIŠOVÁ, Mária. Základné predpoklady konvergencie SR k EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Vincúr. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha


 3. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok


 4. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.

 5. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 4]

 6. KORAUŠ, Antonín. Finančný marketing. Bratislava : Sprint dva, 2011. 536 s. [26,8 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-31-2. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 1]

 7. MACÁKOVÁ, Viera. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja : diplomová práca. Škol. Pavol Vincúr. Bratislava, 2010. 63 s.
  kniha

  kniha


 8. VINCÚR, Pavol. Základné determinanty sociálno-ekonomického rozvoja SR v dlhodobom horizonte. In Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : VEDA, SAV Bratislava, 2010. ISBN 978-80-224-1152-3, s. 65-78, [0,7 AH].
  článok

  článok


 9. KRASLANOVÁ, Martina. Zmeny v odvetvovej štruktúre slovenskej ekonomiky v rokoch 1995-2007 : diplomová práca. Škol. Pavol Vincúr. Bratislava, 2010. 70 s.
  kniha

  kniha


 10. LÉVAI, Tibor. Konvergenčný proces a miesto stavebníctva v tomto procese : diplomová práca. Škol. Pavol Vincúr. Bratislava, 2010. 64 s.
  kniha

  kniha