Výsledky vyhľadávania

 1. VOLOŠIN, Martin - VOLOŠINOVÁ, Darina. Development of the Slovak Economy and its Competitiveness after the Euro Adoption. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2011. ISSN 1804-4166, 2011, roč. 2, č. 9, s. 3-21. Dostupné na : <http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/gf_Ekonomicke%20listy_0911.pdf>
  článok

  článok


 2. VOLOŠIN, Martin. Kritické aspekty fiškálneho vývoja v krajinách eurozóny a konsolidačné stratégie. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4.
  článok

  článok


 3. Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít. Medzinárodná vedecká konferencia. Podnikanie, inovácie, spoločnosť : [zborník príspevkov z 5. Medzinárodnej vedeckej konferencie Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít konanej v apríli 2010 v Novej Ľubovni]. No 3. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2010. 209 s. KEGA 3/6127/08. ISBN 978-80-89372-28-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. FARKAŠOVSKÁ, Mária et al. Štrukturálna politika Slovenskej republiky ako nástroj riešenia regionálnych disparít : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0780/08 : doba riešenia od 01/2008 do 12/2010. Košice, [2010]. [15 s.]. VEGA 1/0780/08.

 5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Medzinárodný manažment. 2. preprac. a dopl. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 142 s. [8,638 AH]. ISBN 978-80-225-2965-5. [Počet ex. : 20, z toho voľných 11, prezenčne 4]

 6. Vybrané ekonomické aspekty regionálneho rozvoja východného Slovenska. Workshop. Vybrané ekonomické aspekty regionálneho rozvoja východného Slovenska : workshop k projektu VEGA č. 1/2553/05 : Košice,10.1.2008 [elektronický zdroj]. Zostavili: Monika Bačová, Tomáš Výrost. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. CD-ROM. VEGA 1/2553/05. ISBN 978-80-225-2486-5.
  Vybrané ekonomické aspekty regionálneho rozvoja východného Slovenska

  elektronická kniha


 7. VARCHOLOVÁ, Tatiana et al. Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/3809/06 : doba riešenia 01/2006 - 12/2008. [Košice] : [s.n.], [2008]. [15 s.]. VEGA 1/3809/06.

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Medzinárodný manažment. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 137 s. [7,747 AH]. ISBN 978-80-225-2582-4. [Počet ex. : 17, z toho voľných 16, prezenčne 1]

 9. MICHALENKOVÁ, Zuzana. Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti UNEX Snina, a.s. : diplomová práca. Škol. Martin Vološin. Košice, 2008. 69 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. CHVOJKOVÁ, Miroslava. Aliančné stratégie slovenských podnikov v podmienkach globalizácie trhov : diplomová práca. Škol. Martin Vološin. Košice, 2008. 95 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha