Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Renáta - MÁZIKOVÁ, Katarína. Tvorba a čerpanie rezerv súvisiacich s pandémiou COVID-19. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 8 online.
  článok

  článok

 2. SRNIŠOVÁ, Petra. Alternatívne spôsoby oceňovania a účtovania a ich vplyv na kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2020. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. GLONEKOVÁ, Simona. Účtovanie, vykazovanie a zdaňovanie výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 4. MÁZIKOVÁ, Katarína - ANTALOVÁ, Renáta. Reducing Economic Impact of COVID-19 Pandemic from Accounting Entity Perspective. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 116-120.
  článok

  článok

 5. ANTALOVÁ, Renáta - MÁZIKOVÁ, Katarína. Tvorba a čerpanie rezerv súvisiacich s pandémiou COVID-19. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 7-12 online.
  článok

  článok

 6. OPÁLKOVÁ, Nikola. Význam analytickej evidencie v spoločnosti s viacerými spoločníkmi : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. LÁNIKOVÁ, Ľubica. Účtovanie v družstve so zameraním na živočíšnu výrobu : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 8. MEDŇANSKÝ, Armin. Účtovanie poskytnutých a prijatých preddavkov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠTETKOVÁ, Dominika. Účtovanie a vykazovanie ostatného dlhodobého hmotného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. ADAMOVIČOVÁ, Petra. Účtovanie a vykazovanie ostatného dlhodobého nehmotného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Máziková. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha