Výsledky vyhľadávania

 1. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. Interné smernice firmy v roku 2019 : praktický návod a editovateľné vzory pre nastavenie vnútornej kontroly. Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová. Bratislava : FORUM, 2019. [88 s.] [17,10 AH]. ISBN 978-80-89852-09-3.

 2. MATEÁŠOVÁ, Martina et al. Účtovné súvzťažnosti : najčastejšie problémy praxe. Recenzenti: Božena Soukupová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2019. [640 s.] [24 AH]. APVV-16-0602, VEGA 1/0120/18. ISBN 978-80-7598-340-4.

 3. MIKULAJ, Martin. Uplatnenie etických princípov v poisťovacej činnosti a ich vplyv na účtovníctvo a audit v poisťovní : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 4. KOVÁČOVÁ, Emília. Systém správy a riadenia poisťovne v kontexte zmien novej legislatívy : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha


 5. HREHOVÁ, Viktória. Správa a riadenie rizík v poisťovni a vykázanie týchto informácií v účtovnej závierke : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 94 s.
  kniha

  kniha


 6. PROSTINÁKOVÁ, Petra. Štruktúra, oceňovanie a vykazovanie finančného majetku v konkrétnej poisťovni : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 7. DUBISOVÁ, Simona. Právne, účtovné a daňové aspekty založenia a vzniku účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 8. SALLAI, Ernest. Klasifikácia, účtovanie a vykazovanie pohľadávok v podnikateľskej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 9. MÓZES, Franciska. Účtovná uzávierka a účtovná závierka v podvojnom účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha


 10. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v oblasti miezd a odvodov poistného pre rok 2018. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 67-73 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok