Výsledky vyhľadávania

 1. BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita talentovaných pracovníkov v podmienkach SR: analytický pohľad. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 5-23.
  článok

  článok

 2. FRANK, Karol et al. Slovenská ekonomika po štvrťstoročí samostatného štátu. Oponenti: Edita Nemcová, Elena Fifeková. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 271 s. VEGA 2/0097/19, VEGA 2/0167/19, APVV-15-0666. ISBN 978-80-7144-309-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 1109-1116 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. KAČÍRKOVÁ, Mária. Ženy vo vede. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-6 [CD-ROM].
  článok

  článok

 5. KAČÍRKOVÁ, Mária. Transfer poznatkov vedy a výskumu akademického sektora v SR. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 4, s. 494-506. VEGA 2/0080/12.
  článok

  článok

 6. KAČÍRKOVÁ, Mária. Klastrové politiky vo vybraných krajinách Európskej únie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 3, s. 259-278.
  článok

  článok

 7. KAČÍRKOVÁ, Mária. Regionálne prostredie v pozadí zmien technicko-ekonomickej paradigmy. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 4, s. 552-564.
  článok

  článok

 8. KAČÍRKOVÁ, Mária. Zhlukový potenciál v regiónoch nových členských krajín Európskej únie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISSN 0323-262X, 2008, roč. 37, č. 4, s. 448-461.
  článok

  článok

 9. KAČÍRKOVÁ, Mária - PETRÍK, Borislav - VOKOUN, Jaroslav. Prieskum medzi inovatívnymi MSP zameraný na inovačné bariéry a spoluprácu. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 68-75.
  článok

  článok

 10. KAČÍRKOVÁ, Mária. Transformácia slovenskej ekonomiky a jej odvetvové a regionálne prejavy. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2007. ISSN 1335-2741, 2007, roč. 10, č. 1-2, s. 75-94.
  článok

  článok