Výsledky vyhľadávania

 1. FILUS, Ivan. Podpora energetických inovácií z európskeho programu Horizont 2020. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 3, s.
  článok

  článok

 2. FILUS, Ivan et al. Analýza potenciálu implementácie inovácií podnikov lesnícko-drevárskeho sektora a energetického využívania biomasy : štúdia pre predmet zákazky: Systém riadenia inovácií a transfer know-how z NLC k podnikateľskému sektoru. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 94 s. [4,75 AH].
 3. FILUS, Ivan et al. Význam bioekonomiky pre Slovenskú republiku a návrh štruktúrovaného dotazníka na oslovenie stakeholderov : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 61 s. [3,1 AH].
 4. FILUS, Ivan et al. Návrh inovačných priorít pre Národný projekt : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 55 s. [2,8 AH].
 5. KOPKÁŠ, Peter - FILUS, Ivan - FIKSELOVÁ, Martina. Horizont 2020 ako nástroj pre financovanie výskumu v oblasti potravinárstva. In Bezpečnosť a kontrola potravín. medzinárodná vedecká konferencia. Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: Smolenice, 26.- 27. marec 2015. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. ISBN 978-80-552-1314-9, s. 11-14 [CD ROM].
  článok

  článok

 6. FILUS, Ivan - FIKSELOVÁ, Martina - KOPKÁŠ, Peter. Malé a stredné podniky v programe Horizont 2020. In Bezpečnosť a kontrola potravín. medzinárodná vedecká konferencia. Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie: Smolenice, 27.-28.3. 2014. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. ISBN 978-80-552-1162-6, s. 19-23 [CD-ROM].
  článok

  článok

 7. FIKSELOVÁ, Martina - FILUS, Ivan - KOPKÁŠ, Peter. Možnosti financovania inovatívnych projektov prostredníctvom programu Horizont 2020. In Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. - Bratislava : Sekretariát Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, 2014, 2014, č. 38, s. 11-12.
  článok

  článok

 8. FILUS, Ivan et al. Analýza finančných nástrojov podnikateľského rozvoja Bratislavy. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2014. 145 s. [7,3 AH].
 9. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK : prehľadová štúdia výskumno-vývojových kompetencií vybraných vedeckých pracovísk. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2014. online 379 s. [? NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Posúdenie súčasných možností aplikovaného výskumu v rámci Fraunhoferovej spoločnosti pre oblasť ľahkých kovov : štúdia. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2013. 39 s. [1,95 AH].