Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban. Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve. Recenzovali: Pavol Ochotnický, Miloš Hofreiter. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 443 s. [18,4 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-19-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 4, prezenčne 3]

 2. SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban. Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve. Recenzovali: Július Alexy, Pavol Ochotnický. 3. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2014. 346 s. Economics. ISBN 978-80-89710-08-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Urban Kováč. 2. rozšír. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 156 s. [5,90 AH]. ISBN 978-80-225-3618-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 4. HLOUŠEK, Roman. Predpoklady analýzy vývoja penzijných systémov : bakalárska práca. Školiteľ: Urban Kováč. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha


 5. DĚDEČEK, Lukáš. Využitie neurónovych sietí v ekonómii : bakalárska práca. Školiteľ: Urban Kováč. Bratislava, 2012. 38 s.
  kniha

  kniha


 6. LANGE, André et al. A general approach for multivariate statistical MOSFET compact modeling preserving correlations. In Solid-state device research conference (ESSDERC) : proceedings of the European, 12-16 September 2011. - [s.l. s.n.], 2011. ISBN 978-1-4577-0706-3. ISSN 1930-8876, s. 163-166. Dostupné na : <http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6044209&tag=1>
  článok

  článok


 7. KOVÁČ, Urban - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia. Experimentálna ekonómia vo verejných statkoch. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 97-101. VEGA 270.
  článok

  článok


 8. KOVÁČ, Urban - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia. Využitie experimentálnej ekonómie pri skúmaní daňovej incidencie. In Vplyv verejných výdavkov na správanie sa ekonomických subjektov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3323-2, s. 64-71.
  článok

  článok


 9. ASENOV, P. et al. The compact modelling strategy on SNM and read current variability in modern SRAM. In Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD) 2011 : international conference, September 8-10, 2011, Osaka, Japan. - [Japan] : IEEE, 2011. ISBN 978-1-61284-419-0. ISSN 1946-1569, s. 283-286. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=6035024>
  článok

  článok


 10. SLAVÍKOVÁ, Lenka et al. Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV. ISSN 1338-3590, 2011, vol. 3, no. 4, s. 337-355. FP7-264465, SPECTRA 26240120002.
  článok

  článok