Výsledky vyhľadávania

 1. HARUMOVÁ, Anna - KUBICA, Milan. Analytical Processes and Pricing Methods of Controlled Transactions. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 149-161 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Impact of the Financial Plan on the Business General Value. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 269-279 online.
  článok

  článok

 3. LOKŠÍK, Matej. Analýza finančného plánu ako jedného z faktorov ovplyvňujúcich výpočet všeobecnej hodnoty podniku podnikateľskou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 4. MAREKOVIČOVÁ, Silvia. Výnosové metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a ich uplatnenie v znalectve : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2019. 111 s.
  kniha

  kniha

 5. LYSIUK, Oleksandr. Komparácia podnikania formou živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v prostredí SR : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. POMOTHYOVÁ, Petra. Zakladanie start-upov a možnosti ich financovania : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2019. 35 s.
  kniha

  kniha

 7. KUBICA, Milan. Znalectvo : praktikum. 2019, 2. vyd. ISBN 978-80-571-0115-4.
  kniha

  kniha

 8. HUDÁK, Branislav. Analýza vplyvov externého prostredia v automobilovom priemysle v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. ZVALO, Jakub. Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie ako súčasť stanovenia hodnoty podniku : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 102 s.
  kniha

  kniha

 10. FREYOVÁ, Patrícia. Analýza faktorov ovplyvňujúcich výpočet všeobecnej hodnoty podniku prostredníctvom podnikateľskej metódy : diplomová práca. Školiteľ: Milan Kubica. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha