Výsledky vyhľadávania

 1. MATULČÍKOVÁ, Marta. Kontrolná činnosť a ukončenie pracovného pomeru. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 53-63 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 2. MATULČÍKOVÁ, Marta. Uplatňovanie vybraných aktívnych metód vzdelávania v pedagogickom procese vo formálnom vzdelávaní. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 20170809. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 25 - 32.
  článok

  článok


 3. MATULČÍKOVÁ, Marta. Kompetencie a požiadavky zamestnávateľských subjektov na absolventov pri vstupe do pracovného procesu. In Kompetence studentů a absolventů škol - teoretická východiska a příklady dobré praxe. - Praha : Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-906894-0-4, s. 103-133 [1,74 AH].
  článok

  článok


 4. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Theoretical starting points and contexts of work evaluation for monitoring and identifying needs of economic education for graduates in doctor of medicine study programmes : labour market requirements and lifeling education II. Scientific reviewers: Miroslava Szarková, Jozef Králik, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. 1st ed. Warszawa : Publishing house Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2017. 98 s. [5,47 AH]. KEGA 014EU-4/2016. ISBN 978-83-937651-5-7.

 5. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Analysis of the needs for economic education of graduates from selected non-economic health services fields of study. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-21-8, pp. 19-26. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok


 6. MATULČÍKOVÁ, Marta. Potreba medziodborového vzdelávania rozvíjajúca ekonomické vedomosti a podnikateľské zručnosti v kariére lekára. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 428-441 CD-ROM. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok


 7. MATULČÍKOVÁ, Marta. Uplatňovanie metód vzdelávania v ďalšom profesijnom vzdelávaní zameranom na podporu ekonomickej gramotnosti zamestnancov v zdravotníctve. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 2, s. 142-161 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok


 8. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Evaluation of employee work performance – basis for identifying educational needs. In IISES 2017. International academic conference. Proceedings of the 32nd international academic conference : Geneva, Switzerland, 27. - 30. june 2017 [elektronický zdroj]. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. ISBN 978-80-87927-39-7. ISSN 2336-5617, pp. 177-187 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok


 9. MATULČÍKOVÁ, Marta. Evaluation of education and its application in business practice. - Registrovaný: Web of Science. In Hradec Economic Days 2017. International scientific conference. Hradec Economic Days : double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference : january 31st and february 1st, 2017, Hradec Králové, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2017. ISBN 978-80-7435-664-3. ISSN 2464-6067, pp. 604-610 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok


 10. KISSOVÁ, Edina. Koučovanie – nástroj vedenia ľudí a rozvoja ľudských zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Marta Matulčíková. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha