Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKRINIAR, Pavel. Veľa informácií = adekvátna cena. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 2, s. 46-47.
  článok

  článok


 2. KRÁSNA, Slávka. Procesy tvorby pracovných miest v podnikoch ako kľúčové činnosti v personálnom marketingu a v personálnom manažmente. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 40-48.
  článok

  článok


 3. BARIČIČOVÁ, Ľubica. Vybrané aspekty uplatnenia v profesii policajta. In Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4471-9, s. 49-60.
  článok

  článok


 4. KOVÁČ, Branislav. [Finančný manažment nadnárodných korporácií]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 3, s. 91 online. Recenzia na: Finančný manažment nadnárodných korporácií / Anna Harumová ; recenzovali: Pavel Škriniar, Branislav Kováč. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-451-5.
  článok

  článok


 5. KRÁSNA, Veronika. Možnosti zhodnocovania finančných prostriedkov na kapitálovom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2017. 38 s.
  kniha

  kniha


 6. BADURA, Peter - KALUSOVÁ, Lenka - ŠKRINIAR, Pavel. Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom analýzy a optimalizácie používaných manažérskych štýlov. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika] [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 35-43 online. VEGA 1/0404/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 7. KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter - ŠKRINIAR, Pavel. Rizikový kapitál ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti MSP. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika] [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 352-361 online. VEGA 1/0404/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok


 8. ŠKRINIAR, Pavel - KALUSOVÁ, Lenka - BADURA, Peter. Vplyv legislatívnych úprav do konkurencieschopnosti na hypotekárnom trhu. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika] [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 766-755 online. VEGA 1/0007/16, VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 9. BADURA, Peter et al. Porovnanie durácie dlhopisových fondov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 28-33 CD-ROM. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok


 10. BROKEŠOVÁ, Zuzana et al. Ekonomické a spoločenské súvislosti informačnej nerovnováhy na poistnom trhu : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0849/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0849/15.