Výsledky vyhľadávania

 1. GAZDAGOVÁ, Eva et al. Leasingové financovanie dlhodobého majetku v procese makroekonomických štrukturálnych zmien po vstupe SR do EÚ : záverečné hodnotenie interného grantu č. 300016/06 : doba riešenia 1/2006 - 12/2007. Oponenti: Gizela Horňáková, Ľubica Pavlová. Košice, 2008. [8 s.]. 300016/2006.

 2. BOBÁKOVÁ, Viktória et al. Vývojové tendencie zdrojov financovania slovenských podnikov po vstupe do EÚ : záverečná správa projektu č. 1/2582/05. Bratislava, 2008. [20] s. VEGA 1/2582/05.

 3. VARCHOLOVÁ, Tatiana et al. Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/3809/06 : doba riešenia 01/2006 - 12/2008. [Košice] : [s.n.], [2008]. [15 s.]. VEGA 1/3809/06.

 4. KOSTKOVÁ, Albína et al. Ekonomická analýza podniku : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 189 s. [8,452 AH]. ISBN 978-80-225-2251-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 2, prezenčne 4]

 5. GAZDAGOVÁ, Eva - MAČEJOVÁ, Svetlana. Výhody a nevýhody pri účtovaní finančného prenájmu u nájomcu v SR a ČR. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní konference pod záštitou děkana doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-536-7. VEGA 1/2582/05.
  článok

  článok


 6. GAZDAGOVÁ, Eva - MAČEJOVÁ, Svetlana. Vznik odloženej dane v súvislosti s daňovými a účtovnými odpismi. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISSN 1335-9746, 2006, roč. 5, č. 10, s. 75-82.
  článok

  článok


 7. GAZDAGOVÁ, Eva - MAČEJOVÁ, Svetlana. Dopad odloženej dane na výsledok hospodárenia z pohľadu účtovných a daňových odpisov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2006. ISSN 1336-7137, 2006, roč. 2, č. Špeciálne vydanie, s. 27-31. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/x-2006/special%20issue%202006.pdf>
  článok

  článok


 8. LACOVÁ, Ľudmila - NEUFELD, Juraj - GAZDAGOVÁ, Eva. Účtovná trieda 0 - Dlhodobý majetok. In SEPI-D, aktualizácia č. 68 Účtovníctvo. - [Žilina : SEPI - Systém ekonomických a právnych informácií, 2005], s. 1-22.
  článok

  článok


 9. LACOVÁ, Ľudmila - NEUFELD, Juraj - GAZDAGOVÁ, Eva. Účtovná trieda 1 - Zásoby. In SEPI-D, aktualizácia č. 68 Účtovníctvo. - [Žilina : SEPI - Systém ekonomických a právnych informácií, 2005], s. 1-23.
  článok

  článok


 10. LACOVÁ, Ľudmila - NEUFELD, Juraj - GAZDAGOVÁ, Eva. Účtovná trieda 2 - Finančné účty. In SEPI-D, aktualizácia č. 68 Účtovníctvo. - [Žilina : SEPI - Systém ekonomických a právnych informácií, 2005], s. 1-19.
  článok

  článok