Výsledky vyhľadávania

 1. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0317/08 : doba riešenia 01/2008 - 12/2010. Bratislava, 2010. 10 s. VEGA 1/0317/08.

 2. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Vplyv nepriamych daní na spotrebu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [9,874 AH]. VEGA 1/0317/08. ISBN 978-80-225-2991-4. [Počet ex. : 7, z toho voľných 3, prezenčne 4]

 3. KUBICOVÁ, Jana et al. Teórie vo verejných financiách : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, dotlač 2008. 279 s. [16,019 AH]. ISBN 80-225-1999-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 29, prezenčne 1]

 4. KUŠNÍROVÁ, Jana et al. Daňovníctvo : daňová teória a politika : praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2007. 88 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-162-0. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]

 5. NEUBAUEROVÁ, Erika et al. Financie územnosprávnych celkov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 315 s. [20,66 AH]. ISBN 80-225-2225-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 3]

 6. BABIAK, Martin et al. Analýza verejných potrieb v kontexte reformy verejnej správy : správa o riešení interného grantového projektu č. 231 5005/06. Bratislava, 2006. 17 s.

 7. MACKOVÝCH, Jaroslav et al. Teória optimálneho zdanenia príjmu. In Theoretical and Practical Apects of Public Finance : The Xth International Conference. - Praha April 8. -9. 2005 : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005. ISBN 80-245-0862-1.
  článok

  článok


 8. KOVÁČ, Urban et al. Predikcia cien aktív na kapitálovom trhu neurónovými sieťami. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2005.
  článok

  článok


 9. KOVÁČ, Urban et al. Moderné prístupy k modelovaniu správania sa ceny aktív na finančných trhoch. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. - Zlín, 21. dubna 2005 : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2005. ISBN 80-7318-257-2.
  článok

  článok


 10. MACKOVÝCH, Jaroslav. Makroekonomické aspekty daňovej reformy v Slovenskej republike. In Mladý ekonóm 2005 : znalostná ekonomika -piliere, ciele, stratégie. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta Katedra marketingu, 2005. ISBN 80-89202-05-5, s. 73-77.
  článok

  článok