Výsledky vyhľadávania

 1. RAŽNÁ, Katarína et al. Properties of Ginkgo Biloba L.: Antioxidant Characterization, Antimicrobial Activities, and Genomic MicroRNA Based Marker Fingerprints. In International Journal of Molecular Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 1422-0067, 2020, vol. 21, no. 9, pp. 1-20. APVV SK-BY-RD-19-0014, ITMS 26220220180.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal. Obchodovanie s emisnými kvotami v EÚ. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 24.
  článok

  článok

 3. STRIČÍK, Michal. Projekt investície do fotovoltanickej elektrárne. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 193-198.
  článok

  článok

 4. STRIČÍK, Michal. Possibilities of Using Solar Energy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 171.
  článok

  článok

 5. STRIČÍK, Michal. Logistika zberu odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 2, s. 2 - 6.
  článok

  článok

 6. STRIČÍK, Michal. Nové možnosti finančnej motivácie občanov k triedeniu komunálneho odpadu. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR. ISSN 1335-7808, 2020, roč. 20, č. 3, s. 15-17.
  článok

  článok

 7. STRIČÍK, Michal - TKÁČOVÁ, Veronika. Žetónový systém nakladania s komunálnym odpadom - obec Dedinky. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2019. ISSN 1335-7808, 2019, roč. 19, č. 1-2, s. 6-8. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 8. STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Motivácia občanov ku triedeniu komunálneho odpadu na Slovensku. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-11] online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 9. BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Možnosti uplatnenia princípov obehového hospodárstva v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. BUDZÁKOVÁ, Viktória. Ekonomicko - environmentálne aspekty nakladania s komunálnym odpadom v meste Levoča : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha