Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Renáta. Manažérske účtovníctvo : neriešené príklady. Recenzovali: Daša Mokošová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 114 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-89962-66-2.
 2. ANTALOVÁ, Renáta - MÁZIKOVÁ, Katarína. Tvorba a čerpanie rezerv súvisiacich s pandémiou COVID-19. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 7-12 online.
  článok

  článok

 3. MÁZIKOVÁ, Katarína - ANTALOVÁ, Renáta. Reducing Economic Impact of COVID-19 Pandemic from Accounting Entity Perspective. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 116-120.
  článok

  článok

 4. SALLAI, Ernest. Kalkulácia nákladov v podniku s potravinárskou výrobou a možnosti jej využitia v procese riadenia a rozhodovania : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠMIHELOVÁ, Magdaléna. Využitie nástrojov manažérskeho účtovníctva v zariadení poskytujúcom zdravotnú starostlivosť : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. VOBEROVÁ, Adriana. Klasifikácia a analýza nákladov v podmienkach konkrétneho výrobného podniku s dôrazom na mzdové náklady : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. VOJTEKOVÁ, Barbora. Zobrazenie produktov podnikovej činnosti v manažérskom a finančnom účtovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Domaracká. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. HÍROVÁ, Alexandra. Porovnanie legislatívnej úpravy účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 9. HRBÁNOVÁ, Miriam. Oceňovanie a účtovanie prírastkov a príchovkov v živočíšnej výrobe so zameraním na chov rýb : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 10. LUKÁCSOVÁ, Orsolya. Využitie vybraných nástrojov nákladového účtovníctva v podniku zabezpečujúcom autobusovú prepravu osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha