Výsledky vyhľadávania

 1. KAREŠ, Ladislav - FEKETEOVÁ, Renáta. Začíname s podvojným účtovníctvom : on-line kurz [elektronický zdroj]. Bratislava, [2011]. Dostupné na : <http://www.onlinekurz.sk/?p_id=onc_info&prod_id=14122>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 3. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 4. FEKETEOVÁ, Renáta. Teória účtovníctva v praxi. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-4]. VEGA 1/0284/08.
  článok

  článok

 5. FEKETEOVÁ, Renáta. Nový predmet - teória účtovníctva. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 34-38. VEGA 1/0284/08.
  článok

  článok

 6. FEKETEOVÁ, Renáta. Kapitálovo-teoretické bilančné teórie. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 28-29.
  článok

  článok

 7. BUCEKOVÁ, Barbora. Oceňovanie podľa US GAAP : diplomová práca. Škol. Renáta Feketeová. Bratislava, 2010. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. CVEČKOVÁ, Katarína. Luca Pacioli a jeho odkaz súčasnej generácií účtovníkov : diplomová práca. Škol. Renáta Feketeová. Bratislava, 2010. 65 s.
  kniha

  kniha

 9. CZIBULOVÁ, Kristína. Teória účtovníctva v kontexte IFRS : diplomová práca. Škol. Renáta Feketeová. Bratislava, 2010. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. LACKOVIČOVÁ, Eva. Vývoj vecnej a formálnej stránky účtovných zápisov od prvopočiatkov po súčasnosť : diplomová práca. Škol. Renáta Feketeová. Bratislava, 2010. 76 s.
  kniha

  kniha