Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZOVÁ, Eva et al. Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0112/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. Recenzenti: Zuzana Brinčíková, Erika Ľapinová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 15 s. VEGA 1/0112/13.
 2. PECHOVÁ, Michaela. Regulating of Reimbursement Prices of Drugs in the Slovak Republic. In International Academic Conference. 13th International Academic Conference : proceedings, Antibes, France, 15.-18.9.2014. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2014. ISBN 978-80-87927-05-2, pp. 408-414.
  článok

  článok

 3. PECHOVÁ, Michaela. Program za zlepšenie podmienok začleňovania znevýhodnených uchádzačov na trh práce. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 344-352 CD-ROM. VEGA 1/0112/13.
  článok

  článok

 4. PECHOVÁ, Michaela et al. Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0086/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Recenzenti: Eva Rievajová, Lucia Géczová. 1. vyd. Bratislava, 2014. 13 s. VEGA 1/0086/12.
 5. PECHOVÁ, Michaela. Sociálna kohézia z pohľadu zmien systému zdravotného poistenia v SR. In Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3811-4, s. 78-83 [CD-ROM].
  článok

  článok

 6. PECHOVÁ, Michaela. Úroveň implementácie eHealth na Slovensku. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, december 2013, roč. 1, č. 4, s. 65-70 online. VEGA 1/0086/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0180067/4_vydanie_december_2013.pdf>
  článok

  článok

 7. PECHOVÁ, Michaela. Unitarizácia zdravotného poistenia v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, September 2013, roč. 6, č. 3, s. 130-135. VEGA 1/0086/12.
  článok

  článok

 8. PECHOVÁ, Michaela. [Sociálne zabezpečenie]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, September 2013, roč. 6, č. 3, s. 47-148. Recenzia na: Sociálne zabezpečenie / Eva Rievajová a kolektív ; recenzenti Stanislav Konečný, Zuzana Kliská. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3631-8.
  článok

  článok

 9. ŠIPIKALOVÁ, Silvia et al. Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0330/11 : doba riešenia od 01/2011 do 12/2013. Oponenti: Jaroslava Kováčová, Milan Šimek. Bratislava, 2013. [13 s.]. VEGA 1/0330/11.
 10. PECHOVÁ, Michaela. Odmeňovanie vybraných zamestnancov v zdravotníctve SR. In Aktuálne otázky sociálneho rozvoja a prístupy k ich riešeniu : recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3676-9, s. 76-82 CD-ROM. VEGA 1/0330/11.
  článok

  článok