Výsledky vyhľadávania

 1. CUARESMA, Jesus Crespo - HAVETTOVÁ, Miroslava - LÁBAJ, Martin. Income convergence prospects in Europe : assessing the role of human capital dynamics. In Economic Systems. - Amsterdam : Elsevier, 2013. ISSN 0939-3625, 2013, vol. 37, no. 4, pp. 493-507. Dostupné na : <www.elsevier.com/locate/ecosys>
  článok

  článok

 2. CUARESMA, Jesus Crespo - HAVETTOVÁ, Miroslava - LÁBAJ, Martin. Income convergence prospects in Europe: assessing the role of human capital dynamics. In Working paper No. 142. - Wien : Wirtschafts Universität Wien, 2012. ISBN [nemá]. ISSN [nemá], s: 1-18. ITMS 26140230005. Dostupné na : <http://epub.wu.ac.at/3597/2/wp143.pdf>
  článok

  článok

 3. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
 4. HAVETTOVÁ, Miroslava. Vplyv inflácie na ekonomický rast. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3335-5, s. [1-5].
  článok

  článok

 5. HAVETTOVÁ, Miroslava. Hospodárska politika na rázcestí. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [105-107]. VEGA 1/0421/11.
  článok

  článok

 6. HAVETTOVÁ, Miroslava. OMO v podmienkach krízy. In Následky zavedenia spoločnej meny euro : nekonferenčný recenzovaný zborník. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3336-2, s. 55-60. VEGA 1/0421/11.
  článok

  článok

 7. HAVETTOVÁ, Miroslava. Budúcnosť európskeho dôchodkového systému. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3213-6, s. 28.
  článok

  článok

 8. VINCÚR, Pavol et al. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : (záverečná správa o riešení projektu AV) : aplikovaný výskum č. 4/2001/08 : doba riešenia projektu od roku 2008 do roku 2010. Bratislava, 2010. [6 s.]. AV 4/2001/08.
 9. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ [ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0605/08 (interné číslo VEGA 229) 2008-2010. Bratislava, 2010. 8 s. VEGA 1/0605/08.
 10. Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií - závery a odporúčania : nekonferenčný recenzovaný zborník [elektronický zdroj]. Zostavili Miroslava Havettová, Stanislav Karabínoš. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. CD-ROM [70 s.]. MVP 2315018. ISBN 978-80-225-3132-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha