Výsledky vyhľadávania

 1. PLÁVKOVÁ, Oľga. Demokratizačný proces na Slovensku po roku 1989 v očakávaniach verejnosti. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2014. ISSN 1337-8163, 2014, roč. 7, č. 1, s. 3-20. VEGA 2/0187/14.
  článok

  článok

 2. PLÁVKOVÁ, Oľga. Premeny kultúrno-hodnotových vzorcov spôsobu života vysokoškolskej mládeže na Slovensku. In Kvalita života v podmienkach globalizácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie Štatistického úradu SR : Bratislava, 26.-27. október 2011. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011. ISBN 978-80-8121-107-2, s. 101-114.
  článok

  článok

 3. PLÁVKOVÁ, Oľga. Verejná mienka o vývoji slovenskej spoločnosti do roku 2015. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 256-279.
  článok

  článok

 4. PLÁVKOVÁ, Oľga. Mobilizačný potenciál občianskeho združovania na Slovensku. In Sociológia, 1993, roč. 25, č. 3, s. 203-215.
  článok

  článok