Výsledky vyhľadávania

 1. PLÁVKOVÁ, Oľga. Reflection on the new social risks in the European Union. In Journal of business management and applied economics : JBMAE. - Bucuresti : Scientific Papers, 2014. ISSN 2284-6093, 2014, vol. 3, no. 1, s. 1-13 [online]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://jbmae.scientificpapers.org/wp-content/files/2081_Olga_Plavkova_Reflections_on_the_New_Social_Risks_in_the_European_Union.pdf>
  článok

  článok

 2. PLÁVKOVÁ, Oľga. Starnutie populácie a problémy spolužitia v európskej súčasnosti. In Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii : zborník referátov z Výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá sa konala dňa 13. apríla 2012, [v Bratislave]. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2013. ISBN 978-80-85447-21-7, s. 175-187 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/2013/10/Vyrocna-konferencia-2012-zbornik.pdf>
  článok

  článok

 3. PLÁVKOVÁ, Oľga. Flexibilita na európskom trhu práce: Možnosti a riešenia do roku 2020. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 3, s. 55-83 online. VEGA 1/0280/11. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 4. Kultúra, hodnoty a sociálny kapitál. Marta B. Zágoršeková a kolektív ; zostavovateľka a editorka: Marta Zágoršeková, recenzenti: Erich Mistrík, Oľga Plávková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 144 s. [10,41 AH]. VEGA 1/1009/11. ISBN 978-80-225-3804-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 5. PLÁVKOVÁ, Oľga. Postoje slovenskej verejnosti k demokratickým hodnotám a inštitúciám na začiatku 21. storočia. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 546-557 CD-ROM. VEGA 1/0280/11.
  článok

  článok

 6. PLÁVKOVÁ, Oľga - ČUKAN, Karol. Vysokoškolská mládež a jej sebareflexia ako aktéra vzdelávacieho procesu, aktéra individualizovaného proaktívneho života a spotrebného štýlu. In Slovenská mládež v zrkadle sociologických výskumov po roku 1993. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2012. ISBN 978-80-85447-19-4, s. 158-161.
  článok

  článok

 7. PLÁVKOVÁ, Oľga. Aktuálne trendy vo vnímaní spolužitia v rámci EÚ: očakávania verzus realita. In Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3559-5, s. 415-420.
  článok

  článok

 8. HULMANOVÁ, Margita. Európska dimenzia riešenia problematiky nezamestnanosti mladých ľudí : dizertačná práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2012. 157 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. BILLÝ, Ľubomír. Migračné pohyby a migranti v chápaní majoritnej populácie krajín Európskej únie, s dôrazom na Slovenskú republiku : dizertačná práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2012. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. PLÁVKOVÁ, Oľga. Socio-kultúrny kontext spolužitia v európskom priestore: aktuálne výzvy a limity. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 3, s. 7-21. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0164236/MV2012-3.pdf>
  článok

  článok