Výsledky vyhľadávania

 1. FILUS, Ivan et al. Analýza potenciálu implementácie inovácií podnikov lesnícko-drevárskeho sektora a energetického využívania biomasy : štúdia pre predmet zákazky: Systém riadenia inovácií a transfer know-how z NLC k podnikateľskému sektoru. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 94 s. [4,75 AH].
 2. FILUS, Ivan et al. Význam bioekonomiky pre Slovenskú republiku a návrh štruktúrovaného dotazníka na oslovenie stakeholderov : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 61 s. [3,1 AH].
 3. FILUS, Ivan et al. Návrh inovačných priorít pre Národný projekt : štúdia pre predmet zákazky: Poradenstvo pri definovaní inovačných priorít na základe analýzy potenciálu pôdohospodárskeho sektora. 1. vydanie. Bratislava : BIC Bratislava, 2017. 55 s. [2,8 AH].
 4. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem [elektronický zdroj]. Zostavila: Otília Zorkóciová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [155 s., 13,90 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4249-4.
  Aktuálne modifikácie medzinárodných marketingových stratégií firiem

  elektronická kniha

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília et al. Neuromarketing revolution and the role of emotions in consumer behavior. In The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business. International scientific conference. The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business : proceedings : 14th international scientific conference : may 29th 2014, Prague and Bratislava. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2037-7, s. 197-218.
  článok

  článok

 6. ĎURIŠKOVÁ, Dominika - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Vplyv emócií na spotrebiteľské správanie. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 58-69 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 7. ŠÁŠIKOVÁ, Mária - ŠKODOVÁ, Lenka. Miesto emócií v marketingovej komunikačnej politike produktov a služieb. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 207-220 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 8. ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Súčasné trendy v spotrebiteľskom správaní pri nákupe a spotrebe potravín na Slovensku a v Českej republike. In Zmeny v spotrebiteľských trendoch a ich odraz v modifikáciách marketingových programov : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA číslo 1/1185/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4001-8, s. 101-114. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 9. ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Súčasné marketingové stratégie spoločností a ich odraz v základných prvkoch marketingového mixu s prihliadnutím na trendy identifikované v spotrebiteľskom správaní. In Workshop KMO. Zborník vedeckých statí doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : workshop KMO : 17. december 2014 [Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4015-5, s. 107-119 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 10. HLUŠKOVÁ, Tatiana - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Úloha marketingových aliancií a klastrov pri uľahčovaní expanzie na zahraničné trhy (na príklade slovenských vinárskych firiem). In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 1, s. 78-92. VEGA 1/0461/12, VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok