Výsledky vyhľadávania

 1. HLAVATÝ, Ivan. Identification of Knowledge Management Implementation Barriers at Slovak Higher Education Institutions. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 172-183 online.
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - PSOTA, Ivan. Zdravotnícke zariadenia a znalostný manažment. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 42-52.
  článok

  článok

 3. CHRANČOKOVÁ, Martina - WEIBL, Gabriel - DOKUPILOVÁ, Dušana. The Brain Drain of People from Slovakia. In Economic and Social Development. 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development. Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020. ISSN 1849-7535, pp. 313-322 online. VEGA 2/0151/19, VEGA 2/0002/18.
  článok

  článok

 4. HLAVATÝ, Ivan. Manažment znalostí ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti znalostne intenzívnych organizácií. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 10-14 online.
  článok

  článok

 5. HLAVATÝ, Ivan - FILO, Peter. Knowledge Management Implementation at Higher Education Institutions in Slovakia. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 133-142 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. JANKELOVÁ, Nadežda. Aktuálne otázky riadenia znalostí v malých podnikoch na Slovensku. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 38-48 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 7. DUPAĽ, Andrej - MELICH, Pavel. Využitie poznatkov procesného a znalostného manažmentu (Process and Knowledge Management) v integrácii logistického reťazca podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 117-126 online.
  článok

  článok

 8. HLAVATÝ, Ivan. Implementácia manažmentu znalostí ako faktora zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských inštitúcií vyššieho vzdelávania. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 255-264 online.
  článok

  článok

 9. ANTALOVÁ, Mária - LABUDOVÁ, Viera. Labour Market in the Social Quality - Inspirational Suggestions. In Modern Technologies of Society Development : Collective Scientific Monograph. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2019. ISBN 978-83-946765-6-8, pp. 8-21. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - PUHOVICHOVÁ, Diana. Súčasný stav znalostného manažmentu v malých podnikoch na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 247-256 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok