Výsledky vyhľadávania

 1. BERKOVÁ, Kateřina - NOVÁK, Jaromír - PASIAR, Ladislav. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Recenzenti: Ondřej Asztalos, Pavel Krpálek. 1. vydání. Prostějov : Computer Media, 2018. 245 s. [12,11 AH]. IGS VŠE F1/31/2015, 022EU-4/2016, VŠE IP100040. ISBN 978-80-7402-316-3.
 2. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [10.10.2017] [elektronický zdroj]. Editors: Kateřina Berková, Ladislav Pasiar. 1. vydanie. Praha : Extrasystem, 2017. online [145 s., 7,25 AH]. Didaktika, pedagogika, sv. 32. IGS VŠE F1/31/2015, KEGA 022EU-4/2016. ISBN 978-80-87570-38-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. SURMANOVÁ, Kvetoslava - REIFF, Marian - IVANIČOVÁ, Zlatica. Akumulácia ľudského kapitálu a jej význam v kontexte vplyvu na ekonomický rast. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 346-354 CD-ROM. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 4. LOJOVÁ, Gabriela et al. Deklaratívne a procedurálne vedomosti vo výučbe anglického jazyka. Recenzenti: Eva Tandlichová, Rita Rafajlovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. 171 s. [8,19 AH]. VEGA 1/0716/13. ISBN 978-80-223-3754-0.
 5. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Zmeny v sústave odborov vzdelávania na stredných školách. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag DasHöfer, 2014. ISSN 1339-3146, 10.3.2014, s. 1-2 [online] [2,45 NS]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.skolaefektivne.sk/33/zmeny-v-sustave-odborov-vzdelavania-na-strednych-skolach-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIFKfcxfzpzCST6QOQea68B8/?query=zmeny+v+s%FAstave+odborov+vzdel%E1vania&serp=1>
  článok

  článok

 6. JURKOVIČOVÁ, Lujza et al. E-learningová podpora výučby predmetu Tovaroznalectvo na stredných odborných školách. Bratislava, 2012. 35 s. KEGA 006EU-4/2011.
 7. KITA, Pavol - JURKOVIČOVÁ, Lujza - KOVÁČOVÁ, Natália. Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy. Bratislava, 2011. [15 s.]. KEGA 012EU-4/2011.
 8. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania. Medzinárodná vedecká internetová vidoekonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : recenzovaný zborník [abstraktov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov konanej pod záštitou Rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. Zostavili Gabriela Kristová, Janette Brixová, Ján Pittner, Peter Schmidt, Marián Šedivý. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. [8] s. ISBN 978-80-225-3314-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ORBÁNOVÁ, Darina et al. Finančná gramotnosť na základných a stredných školách. Bratislava, 2011. 22 s. KEGA 121-026EU-4/2010.
 10. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania. Medzinárodná vedecká internetová vidoekonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. - 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava [elektronický zdroj]. Spracovali Marián Šedivý, Ján Pittner. Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. CD-ROM [93 s.]. ISBN 978-80-225-3314-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha