Výsledky vyhľadávania

 1. VAVREK, Roman et al. Altman Model Verification Using a Multi-Criteria Approach for Slovakian Agricultural Enterprises. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 1, s. 146-164.
  článok

  článok

 2. GUNDOVÁ, Petra - CVOLIGOVÁ, Katarína. Impact of Influencer Marketing on Consumer Behaviour. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 3, s. 31-41.
  článok

  článok

 3. ŠIMONIDESOVÁ, Milena - GUNDOVÁ, Petra. Význam blogu v marketingovej komunikácii. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2018. ISSN 1212-415X, 2018, roč. 18, č. 3, s. 77-87.
  článok

  článok

 4. GUNDOVÁ, Petra - BOROVIČKOVÁ, Veronika - IŽOLDOVÁ, Dominika. Módny blog-efektívny nástroj marketingu? In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 2, s. 98-104.
  článok

  článok

 5. GUNDOVÁ, Petra - VYLETELOVÁ, Eva. Komparácia predikčnej schopnosti metód viacrozmernej diskriminačnej analýzy a logit a probit modelov. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 119-127.
  článok

  článok

 6. LESÁKOVÁ, Ľubica - DUBCOVÁ, Katarína - GUNDOVÁ, Petra. The Knowledge and Use of the Balanced Scorecard Method in Businesses in the Slovak Republic. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 4, pp. 49-58.
  článok

  článok

 7. GUNDOVÁ, Petra. Using of logit and probit models for prediction of financial situation of companies in the changing business environment. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 299-306 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. LESÁKOVÁ, Ľubica - GUNDOVÁ, Petra. Návrh modifikovanej podoby modelu predikovania finančnej situácie slovenských podnikov. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. ISSN 1335-7069, 2015, roč. 16, č. 1, s. 14-24.
  článok

  článok

 9. HIADLOVSKÝ, Vladimír - GUNDOVÁ, Petra. Verifikácia vypovedacej schopnosti Altmanovho Z-skóre na vzorke slovenských podnikov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ISSN 1336-5878, 2014, č. 1, s. 25-30. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190878/Cislo-12014.pdf>
  článok

  článok

 10. LESÁKOVÁ, Ľubica - GUNDOVÁ, Petra. Finančná analýza ex-ante ako nástroj predikovania finančnej situácie podnikov. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 1335-7069, 2014, roč. 15, č. 1, s. 5-13.
  článok

  článok