Výsledky vyhľadávania

 1. JANUBOVÁ, Barbora. Náklady na vedu a výskum v štátoch OECD v kontexte príjmovej nerovnosti. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 2, s. 21-28 online.
  článok

  článok

 2. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podpora projektovo orientovaného financovania v Slovenskej republike. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 157-176 [1 AH].
  článok

  článok

 3. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podporná politika univerzít. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 142-156 [1 AH].
  článok

  článok

 4. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. Project research funding in Slovakia. In ITEMA 2017 : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture. International scientific conference on IT, tourism, economics, management and agriculture. ITEMA 2017 : conference proceedings : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture : international scientific conference : Budapest, Hungary, october 26, 2017. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. ISBN 978-86-80194-08-0, pp. 604-612 online. APVV-14-0512, VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 5. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Zmeny v zdaňovaní príjmov právnických osôb od roku 2018. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 355-359 CD-ROM. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok

 6. ČEPKO, Michal - NÉMETHOVÁ, Valéria. Evaluation of Regional Innovation Support - Analysis of Research and Development Assistance in Companies. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 2585-8785, 2017, vol. 10, no. 2, s. 5-13 online. VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 7. ĎURINOVÁ, Ivona. Daňové stimuly v oblasti výskumu a vývoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 133-141 CD-ROM. VEGA 1/0184/16, VEGA 1/0007/16.
  článok

  článok

 8. CHOMOVÁ, Katarína - NÉMETHOVÁ, Valéria - ŠIPIKAL, Miroslav. Empirická analýza podpory výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 3, s. 1-7 online. VEGA 1/0098/15.
  článok

  článok

 9. SZITÁSIOVÁ, Valéria - ŠIRAŇOVÁ, Mária - ŠIPIKAL, Miroslav. With and without subsidy evaluation of innovation support in Slovakia. In 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4273-9, s. 1-15 CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 10. BAŠTINCOVÁ, Anna. Financial support for research and development as a tool for sustainability of the enterprise in the Slovak Republic. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 27-34 CD ROM. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok