Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Symptómy krízy kultúrneho kapitálu EÚ. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1132-1142 online.
  článok

  článok

 2. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Cross-cultural research for studying culture as a shared-meaning system. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 166-184.
  článok

  článok

 3. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Value orientation as an instrument in developing intercultural competence (Heroes of English and Slovak folktales as representatives of their cultures). In Porta Lingua - 2016. Szaknyelvi SZOKOE-konferencia. Porta Lingua - 2016 : A szaknyelv rétegződése a szakmában, az oktatásban és a kutatásban, XVI. Szaknyelvi SZOKOE-konferencia, 2016. november 11-12, Budapest. - Budapest : Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete, 2016. ISSN 1785-2420, o. 65-75.
  článok

  článok

 4. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš. Vzťah národnej kultúry a vybraných funkcií manažmentu. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 360-369 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Cultural sensitivity and diversity awareness. In Kitekintések - 25 éves a győri közgazdászképzés. Kautz Gyula Emlékkonferencia. Kitekintések - 25 éves a győri közgazdászképzés : Kautz Gyula Emlékkonferencia, 2015. június 11., Győr. - Győr : Széchenyi István Egyetem, 2016. ISBN 978-615-5391-70-5, o. [1-7] online.
  článok

  článok

 6. MIŠÚNOVÁ, Ema - MIŠÚN, Juraj. Náčrt vývoja múzejníctva a kultúrno-výchovnej funkcie múzeí. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISSN 1337-9453, 2015, roč. 19, č. 2, s. 94-116 online. APVV-0101-1 "Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly".
  článok

  článok

 7. KVAPIL, Roman. Kirill i Mefodij v kuľturnom kontekste 2013 goda. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2014. ISBN 978-5-8180-0455-6, s. 70-76.
  článok

  článok

 8. VEHNEROVÁ, Eva. Travelling cultures. In Nové perspektívy vo výskume cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-7-2, s. 102-110 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. JANÍČKOVÁ, Eva. Vybrané prvky kultúry ako súčasť jej špecifického profilu. In Nové perspektívy vo výskume cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-7-2, s. 43-54 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Otázka nerovnomernosti akumulácie kultúrneho kapitálu v členských štátoch Európskej únie. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 298-305 CD-ROM.
  článok

  článok