Výsledky vyhľadávania

 1. FODRANOVÁ, Iveta. Teoretické východiská pre skúmanie slovenských seniorov ako špecifického trhového segmentu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 29, s. 16-23. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok


 2. KINTLER, Jakub - BILIK, Dominik. Analýza faktorov ovplyvňujúcich dopyt po liekoch na Slovensku. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 275-281. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok


 3. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Synchronization of vehicle routing problem in two periods. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, s. 201-206. VEGA 1/0104/12.
  článok

  článok


 4. FENDEKOVÁ, Eleonora. [Dopytové funkcie a trhová rovnováha]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 200-201. Recenzia na: Dopytové funkcie a trhová rovnováha / Nora Grisáková ; recenzenti Eleonora Fendeková, Marián Goga. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3620-2.
  článok

  článok


 5. ORESKÝ, Milan. Demand and supply integration in company. In Current challenges of marketing and their application in practice. International scientific conference. Current challenges of marketing and their application in practice : scientific articles from the international conference : 3. 4. 2014, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. ISBN 978-80-87500-55-2, pp. 51-57 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. KOPANIČOVÁ, Janka - KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Do generations matter when marketing water? A study of consumption preferences across Generations X, Y, Z and Swing generation of seniors. In Current challenges of marketing and their application in practice. International scientific conference. Current challenges of marketing and their application in practice : scientific articles from the international conference : 3. 4. 2014, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. ISBN 978-80-87500-55-2, pp. 144-152 CD-ROM. VEGA 1/0612/12.
  článok

  článok


 7. FAITH, Ladislav. Product development and innovations: a twisty road for marketers. In MERKÚR 2014. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 4 - 5, 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3993-7, pp. 66-71 [CD-ROM]. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok


 8. LESÁKOVÁ, Dagmar. Tendencie spotrebiteľského správania a spotreby v domácnostiach dôchodcov na Slovensku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 8, s. 823-841. VEGA 1/0612/12.
  článok

  článok


 9. KINTLER, Jakub. [Dopytové funkcie a trhová rovnováha]. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. ISSN 1214-4967, 2013, roč. 10, č. 2, s. 164-165. Recenzia na: Dopytové funkcie a trhová rovnováha / Nora Grisáková ; recenzenti Eleonora Fendeková, Marián Goga. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3620-2. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0183075/Auspicia-2-2013.pdf>
  článok

  článok


 10. LÁBAJ, Martin. Zmeny vo význame domáceho dopytu pre generovanú produkciu vo svetovej ekonomike v období rokov 1995 - 2009. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. August, s. 1-6 online. ITMS 26240120032. Požaduje sa Microsoft Internet Explorer.
  článok

  článok