Výsledky vyhľadávania

 1. LUKAČKOVÁ, Andrea. Faktory determinujúce krátkodobú bonitu odberateľa a návrh ratingového modelu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. LUKÁČ, Jozef. Hodnotenie finančnej výkonnosti podnikov podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2019. 119 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. LUKÁČ, Jakub. Hodnotenie ekonomickej výkonnosti malých a stredných podnikov a väzba na makroekonomické agregáty v podmienkach SR : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2018. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. LUKÁČ, Jozef - LUKÁČ, Jakub - ROZKOŠOVÁ, Anna. Hodnotenie ekonomickej a finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v krajinách V4 : záverečná správa z riešenia projektu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia k projektu č. I-17-105-00 : doba riešenia 1 rok (2017). Oponenti: Zuzana Juhászová, Viktória Bobáková. 1. vyd. Košice, 2018. 17 s. I-17-105-00.
 5. HURNÝ, František. Hodnotenie strategickej výkonnosti medzinárodne činných podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2018. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena - TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Factors of increasing the enterprises efficiency and performance : scientific monograph. Reviewers: Mária Režňáková ... [et al.]. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 195 s. [11,26 AH]. VEGA 1/0128/15, VEGA 1/0709/15. ISBN 978-80-7552-872-8.
 7. HURNÝ, František et al. Alternatívne prístupy k hodnoteniu podnikovej výkonnosti a efektívnosti : správa o riešení projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov č. I-17-103-00 : rok riešenia projektu 2017. Posudzovatelia: Marián Smorada, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 8 s. I-17-103-00.
 8. FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Prístupy k meraniu ľudského kapitálu v podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 100-105. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 9. KRIGOVSKÁ, Andrea. Výkonnosť v zdravotníckych zariadeniach Slovenskej republiky a metódy jej merania. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 1, s. 65-70 online.
  článok

  článok

 10. ŠTOFOVÁ, Lenka. Nové trendy v implementácii stratégie Balanced scorecard. In PhDWorks a STEP. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP : Košice, 8. november 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4350-7, s. 55-59 CD-ROM. I-16-104-00.
  článok

  článok