Výsledky vyhľadávania

  1. BALCO, Tomáš - CHOMA, Andrej. Aplikácia pravidiel transferového oceňovania pre obce a ich závislé subjekty. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5-8.
    článok

    článok

  2. KLIMEŠOVÁ, Andrea - VÁCLAVÍK, Tomáš. Gas swing options: introduction and pricing using Monte Carlo methods. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 1, s. 15-32.
    článok

    článok

  3. DRABIKOVÁ, Elena. Ocenenie podniku ako súčasť systému merania podnikovej výkonnosti. In QUAERE 2016. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 6 : 23.-27. května 2016, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-15-3, s. 186-193 CD-ROM.
    článok

    článok

  4. APERGIS, Nicholas - AJMI, Ahdi Noomen. Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 2, s. 127-143.
    článok

    článok

  5. ADÁMIKOVÁ, Eva. Ekonomická znalecká činnosť a jej prepojenosť s právnou podstatou prípadu. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 6-11 [CD -ROM].
    článok

    článok

  6. RYBÁR, Juraj. Analýza likvidity a jej úloha v ekonomickom znalectve. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 109-114 [CD -ROM].
    článok

    článok

  7. HARČARIKOVÁ, Monika. Proposal od new outperformance certificates in agricultural market. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 9, s. 400-409.
    článok

    článok

  8. DRABIKOVÁ, Elena. Finančné ocenenie podniku z pohľadu metód pracujúcich na majetkovom princípe. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 2, s. 4-9.
    článok

    článok

  9. RAJNOHA, Rastislav - SLIVKOVÁ, Dana - DOBROVIČ, Ján. Globalizácia a transférové oceňovanie výkonov v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku a v krajinách OECD - analytická štúdiaa rozhodovací model pre voľbu optimálnej metódy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 6, s. 609-630.
    článok

    článok

  10. VÁRYOVÁ, Ivana - ŠKORECOVÁ, Emília. Oceňovanie a ohodnocovanie zásob v znaleckej činnosti. In Improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy. International scientific conference. International scientific days 2014 : improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy : proceedings of reviewed articles of [13th] international scientific conference : may 21 -23, 2014, High Tatras, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014. ISBN 978-80-552-1187-9, s. 206-211 CD-ROM.
    článok

    článok