Výsledky vyhľadávania

 1. KUBICOVÁ, Jana. Transfer Pricing and Dispute Resolution Mechanism. Reviewers: Bruno S. Sergi, Judita Holczerová. 1st Edition. Praha : Leges, 2018. [133 s.] [4,46 AH]. VEGA 1/0776/16. ISBN 978-80-7502-323-0.
 2. DLUHOŠ, Martin - KOČKOVIČOVÁ, Jana - SÍBERT, Adam. Oceňovanie nehnuteľností v SR v kontexte nového systému zdaňovania nehnuteľností na základe ich trhových cien : správa o výsledkoch riešenia projektu č. I-17-101-00 mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave : rok riešenia projektu: 2017. Posudzovatelia: Erik Šoltés, Pavol Povala. 1. vydanie. Košice, 2018. 8 s. I-17-101-00.
 3. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Initial measurement et fair value. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 182-188. VEGA 1/0122/14 (2014-2016).
  článok

  článok

 4. HARUMOVÁ, Anna - LONDÁK, Ján. The Role of strategic analysis in the process of the enterprise valuation. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/1607/2015.
  článok

  článok

 5. HARUMOVÁ, Anna. Alternative approaches to determine the market value of the company. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/1607/2015.
  článok

  článok

 6. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Ohodnocovanie podnikov v zahraničí. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 39-43. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 7. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. Redakčné a zostavovateľské práce: Marián Židó, Ingrid Sieglová ; vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 128 s. [7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. KLIMEK, Miroslav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Financial analysis of company based on evaluation models. In RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2016 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [9.] mezinárodní vědecká konference : 10. a 11. listopad 2016, [Praha, Česká republika]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2166-4, s. 201-208 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. HAVIER, Jan. Ohodnocovanie nehmotných aktív. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, [S. 1-6] CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 10. HAVIER, Jan. Transfer nehmotného majetku a jeho ohodnocovanie. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 198-206 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok