Výsledky vyhľadávania

 1. DLUHOŠ, Martin - KOČKOVIČOVÁ, Jana - SÍBERT, Adam. Oceňovanie nehnuteľností v SR v kontexte nového systému zdaňovania nehnuteľností na základe ich trhových cien : správa o výsledkoch riešenia projektu č. I-17-101-00 mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave : rok riešenia projektu: 2017. Posudzovatelia: Erik Šoltés, Pavol Povala. 1. vydanie. Košice, 2018. 8 s. I-17-101-00.

 2. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Ohodnocovanie podnikov v zahraničí. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 39-43. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 3. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. [Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 111-113 online. Recenzia na: Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva : monografia / Beáta Bednárová, Anna Šlosárová ; recenzovali: Anna Baštincová, Richard Farkaš ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-8168-314-5.
  článok

  článok


 4. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Management decisions in transfer pricing. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : international Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2016. ISSN 2334-6191, 2016, vol. 21, no. 1, pp. 3-7. VEGA 1/0486/14.
  článok

  článok


 5. MARKOVÁ, Jana - HRVOĽOVÁ, Božena. Ohodnocovanie akcií porovnávacou metodou. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 6, s. 16-37. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok


 6. KARDOŠ, Peter. Transfer pricing in intellectual property. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 427-432 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok


 7. JAKUBEC, Miroslav. Kam smeruje znalecká činnosť? In Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4278-4, s. 15-18.
  článok

  článok


 8. KARDOŠ, Peter. Perspektívy vývoja znaleckej činnosti v SR. In Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4278-4, s. 19-25.
  článok

  článok


 9. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela - DUBCOVÁ, Gabriela. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť a perspektívy jej vývoja. In Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4278-4, s. 57-67. VEGA 1/0857/16, VEGA 1/0844/15, VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok


 10. ŠRENKEL, Ľudovít. Stanovenie hodnoty cenného papiera v prípade podnikov s cyklickými kapitálovými väzbami. In Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4278-4, s. 104-109. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok