Výsledky vyhľadávania

 1. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Vývoj vo vertikále výroby potravín v SR v kontexte EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 2. HARUMOVÁ, Anna. Economic performance of Slovak agrifood brewery and maltery. In International journal of current agricultural sciences. - [Pakistan] : [s.n.], 2016. ISSN 2277-1026, 2016, vol. 6, no. 6, pp. 44-50 online.
  článok

  článok

 3. LACKOVÁ, Alica. Špecifický charakter inovácií v potravinárskom priemysle. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 63-67 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 4. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Slovenský potravinársky priemysel, jeho podpora a koncepcia rozvoja na obdobie rokov 2014 – 2020. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : spoločenská poľnohospodárska politika EÚ. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 17-23 [7,34 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 5. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Effect of farming system on colour components of wheat noodles. - Registrovaný: Scopus. In Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. - Nitrianske Hrnciarovce : Association HACCP Consulting. ISSN 1337-0960, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 413-417 online. ITMS 26 220 220 115.
  článok

  článok

 6. VÁLEK, Juraj. The Slovak beer industry after the entry into the European Union. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 31-36. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok

 7. ROGOVSKÁ, Vanda - ČUKANOVÁ, Miroslava. Nové prístupy k výžive - funkčné potraviny. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 246-257 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 8. KRNÁČOVÁ, Paulína - DRÁBIK, Peter. Falšovanie potravín v oblasti výroby a distribúcie. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4157-2, s. 127-144. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 9. GRZNÁR, Miroslav. Ekonomická výkonnosť slovenského potravinárstva v kontexte EÚ. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, s. 61-69. VEGA 1/0026/12.
  článok

  článok

 10. STRIŽENCOVÁ, Michaela. Špecifické možnosti podnikania malých pivovarov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 446-451 CD-ROM. VEGA 1/0042/13 100%.
  článok

  článok