Výsledky vyhľadávania

 1. KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodársky rast, chudoba a nerovnosť: výzva pre Afriku. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 27-36.
  článok

  článok

 2. ŠOLTÉS, Erik - VOJTKOVÁ, Mária - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Changes in the Geographical Distribution of Youth Poverty and Social Exclusion in EU Member Countries Between 2008 and 2017. In Moravian Geographical Reports : International, Fully peer-reviewed Journal. - Brno : The Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2020, vol. 28, no. 1, pp. 2-15 online. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 3. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Christmas Allowance as a Non-System Tool for Sustainability of Quality of Life of Slovak Seniors. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 9, pp. 1-14. VEGA 1/0251/19.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 4. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Slovensko a Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 9.
  článok

  článok

 5. ŠOLTÉS, Erik. Identifikácia relevantných faktorov a posúdenie ich vplyvu na rôzne formy chudoby a sociálneho vylúčenia slovenských domácností prostredníctvom logistickej regresie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2019. ISSN 1210-1095, 2019, roč. 29, č. 1, s. 3-22. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 6. MERTANOVÁ, Katarína. Remitencie - trendy a efekty. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 192-200 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Prínos Perrouxa k rozvoju priestorovej ekonómie a analýze rozvojových krajín. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 303-310 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. MIHALČOVÁ, Bohuslava - HVASTOVÁ, Jozefína - ŠTOFOVÁ, Lenka. Theoretical Approaches to Solving the Global Phenomenon - Poverty. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2019. ISSN 2585-8785, 2019, vol. 12, no. 2, s. 57-68 online.
  článok

  článok

 9. SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila. Poverty and Homelessness as a Result of Income Inequalities. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISSN 1336-3727, 2019, roč. 17, č. 4, s. 42-50 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 10. KUNYCHKA, Mykhaylo. Historicko-inštitucionálny prístup skúmania zapojenia krajín do medzinárodnej deľby práce a jeho vplyv na formovanie príjmovej nerovnosti v štátoch Afriky. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 671-676 online.
  článok

  článok