Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František, ml. Filón Alexandrijský medzi Jeruzalemom a Athénami. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy. - Bratislava : Občianske združenie Ostium. ISSN 1336-6556, 2021, roč. 17, č. 1, s. [1-4] online. Recenzia na: Filón Alexandrijský : myslitel v židovské diaspoře / Mireille Hadas-Lebelová. - Praha : OIKOYMENH, 2019. - ISBN 978-80-7298-492-3.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František, ml. Sokrates a Télauges – Aischinova sokratika medzi platonizmom a kynizmom. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 1, s. 40-51.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František, ml. [Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias]. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 1, s. 74-77. Recenzia na: Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias / Wollner, U. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. Registrovaný: Web of Science.
  článok

  článok

 4. KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František, ml. Od Zoroastra k Sókratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kr. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 2, s. 85-96.
  článok

  článok

 5. ŠKVRNDA, František, ml. [Suvák, V.: Antisthenés: Štyri štúdie]. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 2, s. 161-163. Recenzia na: Antisthenés: Štyri štúdie / Suvák, V. - Prešov : Prešovská univerzita, 2017.
  článok

  článok

 6. KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František, ml. Od Zoroastra k Sokratovi: Vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4.storočí pred Kristom II. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 3, s. 212-223.
  článok

  článok

 7. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Aristotelés a aristotelizmus. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 3, s. 5-11 online.
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František, ml. Philosophia Graeca Barbarica – vznikla filozofia v Grécku alebo v Oriente? In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 3, s. 11-19.
  článok

  článok

 9. ČAS, Marcel. Prekonané antické myšlienky?: Relevantnosť Aristotelovej politickoekonomickej filozofie pre súčasnosť. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1339-3502, 2016, roč. 11, č. 3, s. 20-26 online.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František, ml. Bol Antisthenés pýthagorovec? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. ISSN 0046-385X, 2016, roč. 71, č. 2, s. 96-106.
  článok

  článok