Výsledky vyhľadávania

 1. MAJERNÍK, Milan - SANČIOVÁ, Gabriela - DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo rizík v organizácii kamiónovej prepravy. In Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce. - Bratislava : Anastázia Bezáková - A+Z, 2017. ISSN 0322-8347, 2017, č. 2, s. 3-8.
  článok

  článok

 2. CHOMOVÁ, Katarína. Nástroje na podporu konceptu trvalej udržateľnosti pre maloobchodníkov prostredníctvom dopravných a logistických procesov. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 56-66. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 3. MAJERNÍK, Milan - BOSÁK, Martin - DANESHJO, Naqibullah. Integrované manažérstvo rizík podnikov kamiónovej prepravy. In Aktuálne otázky bezpečnosti práce. medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky bezpečnosti práce : XXVIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BOZP, 18.-20. novembra 2015, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-553-2302-2, s. 1-8 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ČIČKOVÁ, Zuzana - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Solving the real-life vehicle routing problem with time windows using self organizing migrating algorithm. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 5, s. 497-513. VEGA 1/0104/12.
  článok

  článok

 5. FURDOVÁ, Lucia. Riadenie dopravných rizík v medzinárodnom obchode. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 23, s. 333-347. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 6. ČIERNIK, Anton. Operačný program Integrovaná infraštruktúra - nástroj zmierňovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy v programovom období 2014 - 2020. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 71-75 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. GRISÁKOVÁ, Nora - RYBÁROVÁ, Daniela - DOMONKOS, Tomáš. Tieňové mýto môže kompenzovať nízke príjmy z diaľnic. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574, 2012, č. 3, s. 36-39. VEGA 1/0488/12.
  článok

  článok

 8. SLANINKOVÁ, Jana. Zasielateľstvo a medzinárodná nákladná cestná doprava výrobných podnikov z hľadiska vybraných atribútov logistiky : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2011. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. FURDOVÁ, Lucia. Postavenie dopravy a logistiky v Slovenskej republike. In Prognózy vývoje naší civilizace ve 21. století : V. mezinárodní vědecká studentská konference, Kroměříž, 31. března 2011 : sborník. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2011. ISBN 978-80-7314-237-6, s. 25-30. IGM 2316071. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 10. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Preprava tovaru z Ázie do Európskej únie. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, December 2010, roč. 5, č. 12, s. 23. IGM 2316071.
  článok

  článok