Výsledky vyhľadávania

 1. BÍLKOVÁ, Diana. Modelování mzdových rozdělení posledních let v České republice s využitím L-momentů a predikce mzdových rozdělení podle odvětví. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 4, s. 42-54.
  článok

  článok

 2. ŠVÁB, Jan. Role pojistných matematiků. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2012. ISSN 0862-6162, 2012, č. 28, s. 69-83. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0147318/archiv-pojistne-rozpravy-2012-28.pdf>
  článok

  článok

 3. BOĎA, Martin - STRIEŽOVSKÁ, Leontína. Existencia a stabilita ekonomického cyklu v podmienkach Slovenskej republiky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 40-45. VEGA 1/0828/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 4. CHVOSTEKOVÁ, Martina. Stanovenie simultánnych obojstranných tolerančných intervalov v lineárnom modeli založené na oblasti spoľahlivosti parametrov modelu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 73-78. VEGA 1/0077/09, VEGA 2/0019/10. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
  článok

  článok

 5. PACÁKOVÁ, Viera. Recenzia publikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1210-1095, 2007, roč. 17, č. 4, s. 70-71. Recenzia na: Modelovanie kvantilovými funkciami / Ľubica Sipková, Eva Sodomová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2346-2.
  článok

  článok

 6. HUŤKA, Dušan. Konvolúcie triedy sčítacích rozdelení. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok

 7. FERREIRA, Manuel Alberto M. M|G| queue busy cycle renewal function for some particular service time distributions. In Quantitative methods in economics : (multiple criteria decision making XII). - Bratislava : IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-012-9, s. 42-47.
  článok

  článok

 8. ŠKAPA, Stanislav. Nelineární transformace asymetrických dat v regulačních diagramech. Rec. František Bartes. In I. medzinárodný vedecký seminár doktorandov. Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti na prelome tisícročí : I. medzinárodný vedecký seminár doktorandov, Bratislava, 20. október 2000. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2000. ISBN 80-225-1327-X, s. 182-187.
  článok

  článok