Výsledky vyhľadávania

 1. HODÁS, Milan. Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov. Recenzenti: Robert Zbíral, Markéta Whelanová. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. 237 s. Studia Iuridica Bratislavensia. ISBN 978-80-7160-452-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. HOREHÁJ, Jozef - POVAŽANOVÁ, Mariana - ŠUPLATA, Marian. Medzinárodné ekonomické vzťahy. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Mária Uramová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 187 s. Ekonomická fakulta. KEGA 019UMB-4/2016. ISBN 978-80-557-1425-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. 347 s. ISBN 978-9984-891-04-0. ISSN 1877-0444.
  kniha

  kniha


 4. BORCHARDT, Klaus-Dieter. Abeceda práva Únie. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. 148 s. ISBN 978-92-79-63681-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Lektoři: Věra Kubátová, Jan Široký. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 213 s. Daně. ISBN 978-80-7552-682-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 6. Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj?. Vědeckopopularizační konference. Evropská unie v nových podmínkách: kam směřuje její vývoj? : souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference realizované v rámci projektu. Praha : NEWTON College : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2017. 109 s. ISBN 978-80-87764-08-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. Zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie: Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov, Banská Bystrica, 7. november 2017. Recenzenti: Juraj Nemec, Mária Uramová. Banská Bystrica : Belianum, 2017. CD-ROM. ISBN 978-80-557-1355-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. BOGATUROV, Aleksej Demosfenovič - AVERKOV, Viktor Viktorovič. Istorija meždunarodnych otnošenij 1945-2017. 2. ispravl. i dopoln. izd. Moskva : Aspekt Press, 2017. 559 s. ISBN 978-5-7567-0916-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 382 s. VEGA 2/0005/16, 2/0109/16, 2/0070/15, 2/0182/17, 1/0946/17, 1/0654/16, V-16-100-00. ISBN 978-80-7144-279-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu : historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie. Recenzovali: Vladimír Gonda, Peter Staněk. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 151 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/hxPILV1Vrv> ISBN 978-80-8168-694-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]