Výsledky vyhľadávania

 1. BAČOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal. Regional Aspects of the Development of Municipal Waste. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 7-11. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 2. BOSÁK, Martin et al. Process Control in Waste Management in Slovakia. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 275-296 [1,40 AH].
  článok

  článok

 3. BOOROVÁ, Brigita - PORUBANOVÁ, Klaudia. Odpadové hospodárstvo v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 81-85 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok

 4. MIŠÚN, Juraj. Trashout - lokalizácia a likvidácia nelegálnych skládok. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 168-169. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 5. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na strednom Slovensku – v Banskobystrickom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 5, s. 28-33.
  článok

  článok

 6. BOSÁK, Martin. Poplatky za komunálne odpady na strednom Slovensku – v Žilinskom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 3, s. 22-26.
  článok

  článok

 7. ANTALOVÁ, Renáta. Cost allocation for environmental protection for products. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 9-15.
  článok

  článok

 8. KOŠČOVÁ, Mária et al. Modelling of air pollution by emissions of heavy metals produced from uncontrolled waste combustion in smalll house boilers. - Registrovaný: Web of Science. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on Geosciences SGEM. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Geosciences SGEM : medzinárodná vedecká konferencia, Albena, 17.-26.7.2014. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-16-2, pp. 445-451.
  článok

  článok

 9. SUROVÝ, Vladimír - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. The Legislative framework for environmental protection in Serbia. In Journal of East European Science and Research : Scientific Peer-Reviewed Journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education. ISSN 1338-3302, 2014, vol. 5, no. 1, pp. 173-179.
  článok

  článok

 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Teoretické a praktické aspekty poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2013. ISSN 1338-5968, 13.6.2013, [s. 1-2 online], [5,172 NS]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/teoreticke-a-prakticke-aspekty-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmNZjHl19aE2uLSsrPxJtp-VorfAqPBMw0w/?query=teoretick%E9+a+praktick%E9+aspekty+poplatku+za+komun%E1lne+odpady&serp=1>
  článok

  článok