Výsledky vyhľadávania

 1. KRÁLIKOVÁ, Kristína - SURMA, Liudmila. Mediation in Bankruptcy Procedure. In EU Law journal. - Bratislava : IRIS, 2019. ISSN 2453-7098, 2019, vol. 4, no. 1, s. 14-19.
  článok

  článok

 2. SURMA, Liudmila. Principles of Mediation as the Basis of this Process. In ASEJ : Scientific Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Finansów i Prawa. ISSN 2543-9103, 2018, vol. 3, no. 1, pp. 38-41 online.
  článok

  článok

 3. SURMA, Liudmila. Mediation as Efficient and Simple Way to Resolve Disputes. - registrovaný: Web of Science. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, pp. 472-476. EDGE 692413.
  článok

  článok

 4. SURMA, Liudmila. Mediation is an effective way of resolving disputes. In Revista Moldoveneascã de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. - Kišinev : RMDIRI, 2017. ISSN 1857-1999, 2017, vol. 12, nr. 1, s. 93-99 online.
  článok

  článok

 5. SURMA, Liudmila. Mediácia v medzinárodných sporoch. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 329-333 online.
  článok

  článok

 6. ČONKOVÁ, Andrea. Teoretické východiská rovesníckej mediácie. In Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-1109, 2017, roč. 23, č. 4, s. 11-16.
  článok

  článok

 7. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Názory žiakov stredných škôl na rovesnícku mediáciu. In Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-1109, 2017, roč. 23, č. 4, s. 24-31.
  článok

  článok

 8. SURMA, Liudmila. Mediation in business. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 951-955 online.
  článok

  článok

 9. SURMA, Liudmila. Mediation Agreement: Essence, Form, Content And Execution. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Kišinev : Moldavian Association of International Law, 2017. ISSN 1857-1999, 2017, vol. 12, no. 3, pp. 454-458.
  článok

  článok

 10. SURMA, Liudmila. Záujem o mediáciu a jej výhody vo vzťahu k súdnemu procesu. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 4, s. 79-87 online.
  článok

  článok