Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. [Recenzia publikácie „Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom“]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 1, s. 44 online.
  článok

  článok

 2. DUJAVA, Daniel - KALIŠ, Richard. How Transport Policy Shapes Commuting Patterns: The Case of the Bratislava Sub-Urban Area. - Registrovaný: Scopus. In Case Studies on Transport Policy. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 2213-624X, 2021, vol. 9, no. 2, pp. 567-577 online. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/000843.
  článok

  článok

 3. SERESOVÁ, Terézia. Bratislava ako hlavný prijímateľ zahraničnej migrácie a tvorca integračnej politiky. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 44-56 online. MAGYC 822806.
  článok

  článok

 4. CENTÁROVÁ, Jana. Vymedzenie podstaty kreatívneho mesta, kreatívneho klastra a kreatívnej triedy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 82-88 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 5. KALIŠ, Richard. Bariéry vstupu a efektívna súťaž medzi lekárňami. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 10-11 online. APVV-18-0425.
  článok

  článok

 6. ČERNĚNKO, Tomáš - RAFAJ, Oliver. The Impact of Administrative Fragmentation on Providing Public Services in Functioning Urban Regions - A Case Study of Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Public Administration 2020. International Scientific Conference. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020“ : Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. ISBN 978-80-7560-338-8, pp. 19-29. APVV-14-0512, VEGA 1/0705/18.
  článok

  článok

 7. RAFAJ, Oliver. The Effect of Human Capital on the Output of Slovak Urban Regions. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 4, s. 1-10 online. VEGA 1/0774/19.
  článok

  článok

 8. GAJDOŠ, Jozef. Kvalita života v mestách - porovnanie výsledkov prieskumov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 38-43.
  článok

  článok

 9. GODA, Natália. Teoretické vymedzenie ,,place brandingu“ a jeho príklady. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 219-224 online. I-20-102-00.
  článok

  článok

 10. BELKOVICSOVÁ, Daša. Význam miestnych daní pre územnú samosprávu. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok