Výsledky vyhľadávania

 1. HORÁKOVÁ, Galina. Simulation as a tool foor realising the application of a diploma work. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 8 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. WILLETT, Keith - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf. A Common Pool Market Formulation for Trading Emission Discharge Permits. In Recent Advances in Environment, Ecosystems and Development. international conference. Recent Advances in Environment, Ecosystems and Development (EED´15) : proceedings of the 13th international conference. - Kuala Lumpur : Scientific Sponsors, 2015. ISBN 978-1-61804-301-6, s. 31-35. ITMS 26140230005, VEGA 1/0889/13.
  článok

  článok

 3. VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Kvantitatívne metódy v ekonómii III. Recenzenti Michal Tkáč, Silvia Megyesiová. 1. vyd. Košice : ELFA, 2013. 391 s. [18,1 AH]. ISBN 978-80-8086-211-4.
 4. PATAKYOVÁ, Jana - REIFF, Marian. Flexibilný job shop problém rozvrhovania. In Vybrané výsledky vedeckovýskumnej činnosti Fakulty hospodárskej informatiky v roku 2012 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3525-0, s. 84-104. VEGA 1/0104/12.
  článok

  článok

 5. LOVÍŠKOVÁ, Jana. Metódy bilancovania výrobných liniek. In Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - II : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, 5 november 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-870-225-3545-8, s. [1-8].
  článok

  článok

 6. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010 [elektronický zdroj]. Editor: Marian Reiff, Josef Jablonský. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3126-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. DOMONKOS, Tomáš. Ski resort organisation optimization with discrete event simulation. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2010. ISSN 1821-3448, 2010, vol. 15, no. 4, pp. 36-42.
  článok

  článok

 8. LUKÁČ, Miroslav. Presnosť metódy Monte Carlo. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 293-298.
  článok

  článok

 9. RETOVÁ, Janette. Advanced educational methods in healthcare. In Miesto moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2749-1, s. 29-32. IGM 62/08.
  článok

  článok

 10. TRÁVNIČEK, Igor. Manažérske simulácie a hry. In Ekonomika, financie a manažment podniku II. : vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu (pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty). - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2008. ISBN 978-80-225-2628-9.
  článok

  článok