Výsledky vyhľadávania

 1. HRUŠOVSKÁ, Dana - DUBCOVÁ, Gabriela - GRANČIČOVÁ, Katarína. Evaluating the Marketing Performance of Businesses in Relation to Innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 180-190 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 2. MUCHA, Martin. Blog ako funkčný nástroj marketingovej komunikácie podniku. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 2, s. 54-67 online.
  článok

  článok

 3. HANULÁKOVÁ, Eva. K vybraným oblastiam marketingu z pohľadu cirkulárnej ekonomiky. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 53-64. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 4. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Evaluating the Impact of Test Phase of Facebook´s „Explore Feed“ on Selected Facebook Page. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 59-67 online. I-18-107-00.
  článok

  článok

 5. ČVIRIK, Marián. Spotrebiteľský etnocentrizmus na Slovensku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 5-13.
  článok

  článok

 6. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketingové aktíva, možnosti a problémy merania marketingovej výkonnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 455-464 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 7. DRÁBIK, Henrich. Marketingové nástroje v procese prepájania akademickej sféry a hospodárskej praxe : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2018. 185 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Integrovaná marketingová komunikácia na príklade vybraného maloobchodu. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 2, s. 2-12. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 9. BARTOŠ, Adam. Komparácia prístupu výrobných družstiev k marketingu v Slovenskej republike a v Českej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Nora Grisáková. Bratislava, 2018. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. SZIVÓSOVÁ, Mária. Digitálne a sociálne nástroje v transformácii obchodu a ich vplyv na predaj. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 91-102 online.
  článok

  článok