Výsledky vyhľadávania

 1. VAŠKOVÁ, Linda. The Influence of the Office Wellbeing on Users' Agility in Property Development as a Part of Internal Marketing Approach. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2019 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISBN 978-80-8075-903-2, pp. 432-439 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. BELKOVICSOVÁ, Daša. Význam miestnych daní pre územnú samosprávu. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 3. MAJTÁNOVÁ, Anna - MARCINECH, Patrik. Vplyv nového regulačného systému na poistný trh. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 158-167 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Porovnanie krajov Slovenska na základe ukazovateľov týkajúcich sa bývania. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 63-68. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 5. KOTLEBOVÁ, Eva. Porovnanie finančného zaťaženia domácností nákladmi na bývanie u domácností splácajúcich hypotéku a u domácností bývajúcich v komerčnom prenájme. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 75-86. VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 6. GOLDAU, Hartmunt - MARKOVIČ, Peter. Regulatorische Änderungen bei Immobilienkrediten nach Basel III und zukünftig Basel IV. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 31-48 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 7. VIDOVÁ, Jarmila. Investície domácností do bývania a kvalita života na dôchodku. In Trh práce, dôchodková politika a sociálne podnikanie - realita a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4669-0, s. 147-155. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 8. KUBICA, Milan. Komparácia medzinárodných ohodnocovacích štandardov z pohľadu prienikov metodiky ohodnocovania v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 308-315 online.
  článok

  článok

 9. KUBICA, Milan et al. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Helena Majdúchová, Daniela Rybárová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 426 s. [17,36 AH]. KEGA 025EU-4/2018, VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-571-0115-4. [Počet ex. : 18, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 10. MELUCHOVÁ, Jitka. Účtovníctvo a výkazníctvo poisťovní podľa IFRS a Solventnosti II. Recenzenti: Miloš Tumpach, Erika Pastoráková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 314 s. [19,6 AH]. VEGA 1/0120/18. ISBN 978-80-7598-637-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]