Výsledky vyhľadávania

 1. HELMOVÁ, Milena. Verbaler und nicht-verbaler Aspekt der Geschäftskommunikation im deutschsprachigen Raum. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 2, s. 8-13.
  článok

  článok

 2. LIŠKOVÁ, Danuša - POSPÍŠILOVÁ, Jana. Fachsprache im Börsenwesen. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 19-27.
  článok

  článok

 3. VEDRALOVÁ, Helena. K ustáleným spojením v současné německé písemné obchodní komunikaci. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 11, s. 9-16.
  článok

  článok

 4. HALÁSZ, Peter. Zur Linguistischen Verbvalenzanalyse Ausgewähler Wirtschaftsdetscher Fachtexte. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 11, s. 39-45.
  článok

  článok

 5. BRYCHTOVÁ, Ivana. Wie die Migration in Deutschland die deutsche Sprache verändert. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-3682, 2016, roč. 7, č. 4, s. 15-21.
  článok

  článok

 6. KALOUSKOVÁ, Lenka. Analýza gramatických chyb v písemných pracích z hospodářské němčiny. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2015. ISSN 1338-6743, 2015, roč. 4, č. 8, s. 87-96.
  článok

  článok

 7. PALMOVÁ, Jana - ARTEMOV, Andrey. Sémentické aspekty konceptualizace pracovní činnosti v německém jazyce. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISSN 1214-4967, 2015, roč. 12, č. 2, s. 70-78.
  článok

  článok

 8. HÖPPNEROVÁ, Věra. Německá adjektivní kompozita v pojmenováních vlastností zboží. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 6, s. 79-89.
  článok

  článok

 9. HÖPPNEROVÁ, Věra. Pasivum v hospodářské němčině kontrastivně. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 3, s. 77-93.
  článok

  článok

 10. KREMPOVÁ, Ľubica. Štátny jazyk, ústava a rastúce jazykové požiadavky na imigrantov (príklad Nemecka). In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 1, s. 162-175 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174890/A2013-1.pdf>
  článok

  článok