Výsledky vyhľadávania

 1. KAREŠ, Ladislav - KŇAŽKOVÁ, Veronika. Made ISAE 3000 Proceeds from Assurance Services other than Audit or Review of Historical Financial Information Revised Any Changes? In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 51-57.
  článok

  článok

 2. FRANCOVÁ, Zuzana - ORGONÁŠ, Jozef. Distribúcia a logistika v teórii a praxi (vybrané problémy). In Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1452-3, s. 29-45. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 3. DŽUBÁKOVÁ, Martina. High level structure future in management system´s World. In Vedecké state Katedry manažmentu výroby a logistiky 2015 : pri príležitosti 20. výročia založenia katedry. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4154-1, s. [1-23] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ČIKEL, Andrej. Vplyv implementácie štandadru ISO 14001 na rast konkurencieschopnosti v dovávateľskom reťazci automobilového priemyslu. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4157-2, s. 44-54. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 5. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Podnikateľský model a zodpovedné podnikanie. In Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3976-0, s. 138-149.
  článok

  článok

 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Aké normy upravujú spoločenskú zodpovednosť podnikov? In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 3.6.2013, [s. 1-2], [1,2 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/ake-normy-upravuju-spolocensku-zodpovednost-podnikov-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbZ-_uhf-WZBV/>
  článok

  článok

 7. ŠTOFOVÁ, Lenka - ČORBA, Juraj. Transformácia systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 do schémy EMAS III. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 1659-1669 [CD-ROM].
  článok

  článok

 8. ČORBA, Juraj - LEŠKOVÁ, Ľubica. Vzájomné porovnanie environmentálnych manažérskych systémov a ich potenciálne prínosy. In V.I.P. (Výskum, vývoj a implementácia nástrojov IMS v podnikoch SR) : recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-13-112-00. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3792-6, s. 24-31 CD-ROM. MVP I-13-112-00.
  článok

  článok

 9. MAJERNÍK, Milan - SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Environmentálne manažérstvo podľa schémy EMAS a medzinárodnej normy ISO 14001 v Európskom hospodárskom priestore - stav a perspektívy. In Acta Universitatis Matthiae Belii : séria environmentálne manažérstvo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. ISSN 1338-4430, 2013, roč. 15, č. 2, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 10. MAJERNÍK, Milan - BOĎOVÁ, Emília. Environmentálne manažérstvo : posudzovanie environmentálnej výkonnosti systémov produktu : princípy, požiadavky a pokyny (ISO 14045: 2012). Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2013. [64 s., 2,1 AH].