Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Skúšobníctvo a posudzovanie zhody v Slovenskej republike. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 36-42 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 2. POÓR, Peter et al. Pooščrenije i upravlenije predprinimateľskoj dejateľnosti kompanii – fasiliti menedžment. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 108-117 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Nástroje produktovej politiky a technické normy zamerané na zvyšovanie kvality. In Nástroje environmentálnej politiky 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Nástroje environmentálnej politiky 2016 : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 17. jún 2016. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-12-3, s. 87-91. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 4. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Current issues in electric and electronic equipment energy labelling. In Non-food product's quality and innovations. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2014. ISBN 978-83-940189-8-6, s. 61-72. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok

 5. KRISTOVÁ, Ľudmila. Obaly, balenie, normy. In Bez obalu niet obchodu : zborník vedeckých statí. - Košice : Euroedu, 2013. ISBN 978-80-971047-2-6, s. 56-67. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok

 6. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Technické a legislatívne požiadavky v oblasti motorových palív. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 13, s. 65-74. VEGA 1/0039/11.
  článok

  článok

 7. KULÁKOVÁ, Mária. Revízia noriem na úpravu písomností. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511, Január - marec 2011, roč. 17, č. 1, s. 17-18.
  článok

  článok

 8. KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Požiadavky na výrobky vo verejnom obstarávaní. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 105-112.
  článok

  článok

 9. BOCANOVÁ, Mária. Technické požiadavky na výrobky a posudzovanie zhody. In Produktová politika v globálnom obchode : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2746-0, 132-138.
  článok

  článok

 10. KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Nové pravidlá vzájomného uznávania. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 5, s. 75-80. VEGA 1/14590/07.
  článok

  článok