Výsledky vyhľadávania

 1. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/jHad0yznMk> ISBN 978-80-7400-274-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. KASSAY, Štefan. Riadenie. Štvrtá časť. Organizačné štruktúry. Bratislava : VEDA, 2013. 177 s. Podnik a podnikanie. ISBN 978-80-224-1323-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. JANIŠOVÁ, Dana - KŘIVÁNEK, Mirko. Velká kniha o řízení firmy : praktické postupy pro úspěšný rozvoj. 1. vyd. Praha : GRADA, 2013. 394 s. ISBN 978-80-247-4337-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. CEJTHAMR, Václav - DĚDINA, Jiří. Management a organizační chování. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 344 s. Expert. ISBN 978-80-247-3348-7. [Počet ex. : 7, z toho voľných 1, prezenčne 6]

 5. HILL, Charles W.L. International business : competing in the global marketplace. 7th ed. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2009. 738 s. ISBN 978-0-07-128798-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. JIRÁSEK, Jaroslav A. Management budoucnosti : (řízení z prvního sledu). Praha : Professional Publishing, 2008. 204 s. ISBN 978-80-86946-82-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 7. PAULEN, Boris. Rozvoj holdingového usporiadania výrobnej organizácie : dizertačná práca. Škol. František Lipták. Bratislava, 2008. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. CHODASOVÁ, Alena - BUJNOVÁ, Darina. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 193 s. ISBN 978-80-225-2554-1. [Počet ex. : 20, z toho voľných 9, prezenčne 2]

 9. DĚDINA, Jiří - ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. Expert. ISBN 978-80-247-2149-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]

 10. BAYE, Michael R. Managerial economics and business strategy. 5th ed. Boston : McGraw-Hill, 2006. xxxii, 620 s. ISBN 007-124421-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]