Výsledky vyhľadávania

 1. LIESKOVSKÁ, Vanda. Integrovaná marketingová komunikácia v maloobchode. In Management integrované marketingové a podnikové komunikace. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. ISBN 978-80-86747-48-4, s. 33-69 [1,8 AH].
  článok

  článok

 2. GRISÁKOVÁ, Nora - HICOVÁ, Lea. Citlivosť dopytu a jeho vplyv na rozhodovanie firmy. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 21-32 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 3. VÁLEK, Juraj. The Slovak beer industry after the entry into the European Union. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 31-36. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok

 4. NAŠČÁKOVÁ, Jana. Marketingová stratégia pre produkt Tankové pivo. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. ISSN 1337-7094, 2015, č. 32, s. 50-52 online.
  článok

  článok

 5. RUŽIČKA, Tomáš. Budovanie vzťahu so zákazníkom prostredníctvom sociálnych médií. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 258-265 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. STRIŽENCOVÁ, Michaela. Špecifické možnosti podnikania malých pivovarov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 446-451 CD-ROM. VEGA 1/0042/13 100%.
  článok

  článok

 7. SOLÍK, Ján. Zdaňovanie alkoholu a alkoholických nápojov v SR v kontexte daňovej harmonizácie. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference : Hotel Horizont, Špičák, 11. - 13. září 2012. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1887-9, s. 117-121.
  článok

  článok

 8. VÁLEK, Juraj. Slovenský pivovarnícky priemysel je na čas zachránený. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7574, 2011, č. 2, s. 118-122.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj. Trendy v uplatňovaní spotrebnej dane z vína. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 628-636.
  článok

  článok

 10. DŽUGANOVÁ, Gabriela. Analýza zahraničného obchodu a konkurencieschopnosti slovenského piva. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 102-107.
  článok

  článok