Výsledky vyhľadávania

 1. DANESHJO, Naqibullah et al. Computer Supported Design of Logistic Production Technology. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2019, vol. 8, no. 1, pp. 18-27 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 2. STRADIOTOVÁ, Eva. Blended Learning. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, vol. 11, n. 2, pp. 121-131.
  článok

  článok

 3. SOJKA, Pavol. Grafická reprezentácia dát v jazyku R. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 26-30 online.
  článok

  článok

 4. SOJKA, Pavol. R – prostredie pre štatistické výpočty. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 37-41 online.
  článok

  článok

 5. SOJKA, Pavol. Vytvorenie aplikácie v grafickom prostredí Shiny. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 31-36 online.
  článok

  článok

 6. SOJKA, Pavol. Čo je cloud computing? In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 42-46 online.
  článok

  článok

 7. DUGAS, Jaroslav - TARČA, Alexander. Anti-Filtering and Anti-Virus Tools. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Iprovement IX. (2019) : Reviewed Proceedings of Posts from an IX. International Scientific Conference. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4676-8, p. 84 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. DUGAS, Jaroslav - TARČA, Alexander - ZÁVADSKÝ, Cyril. Protiinfiltračné prostriedky a nástroje antivírusovej ochrany. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 126-136 CD-ROM. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. DUPAĽ, Andrej. Štandardizácia a normalizácia ako klasický a novodobý pojem (fenomén) rozvojových procesov v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 114-121 online.
  článok

  článok

 10. KULTAN, Jaroslav - GBASOVA, Ž. Trechpozicionnaja logika - trit v meždunarodnoj ekonomike. In Problems of Economics, Finance, Export and Import Management. International Scientific and Practical Internet Conference. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management : Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference, May 16, 2018, Lviv, Ukraine. - Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2018. ISBN 978-966-941-188-4, s. 60-61 CD-ROM.
  článok

  článok