Výsledky vyhľadávania

 1. KORDOŠ, Marcel. The Synergies of USA Foreign Trade Policy Agenda Challenges within the Industry 4.0. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 137-142.
  článok

  článok

 2. JOHNSON, Zdenka. From Bilateralism to Limited Neutrality: American Foreign Trade 1933-1939. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 3, s. 236-270.
  článok

  článok

 3. KONOVÁ, Viera. Pomáhajte s exportom tam, kam iní nejdú... In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2014. ISSN 1335-5813, Jeseň 2014, roč. 14, č. 3, s. 14-18. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0193801/FM-JESEN-2014_www.pdf>
  článok

  článok

 4. FOJTÍKOVÁ, Lenka. Opatření zahraničně obchodní politiky a otevřenost ekonomiky v zemích Visegrádské skupiny. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. ISSN 1212-3951, 2011, roč. 14, č. 1, s. 51-66.
  článok

  článok

 5. ČASNOCHOVÁ, Katarína. Analýza proexportnej politiky v Česku a na Slovensku. In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 171-181.
  článok

  článok

 6. ZBOJAN, Igor. Zmluvné nástroje spoločnej obchodnej politiky EÚ vo vzťahu k existujúcim zmluvným nástrojom ZOP SR - aktuálny pohľad. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2410-0, s. 411-422.
  článok

  článok

 7. HOFMANOVÁ, Hana - STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Světová obchodní organizace: problémy a perspektívy na začátku nového století. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. ISSN 0572-3043, 2006, roč. 14, č. 5, s. 73-86.
  článok

  článok

 8. ZBOJAN, Igor. Aspekty optimalizácie prepojenia spoločnej obchodnej politiky EÚ a uplatňovania zahraničnoobchodnej politiky SR. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005, s. 903-909.
  článok

  článok

 9. AMMERLAANOVÁ, Jana. Pojišťování vývozních úvěrů se státní podporou v podmínkách EU. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2004. ISSN 0032-2393, 2004, roč. 81, č. 5, s. 9-10. Dostupné na : <http://www.pojistnyobzor.cz/Archiv/Cisla/2004/Pojistny_Obzor_2004_5.pdf>
  článok

  článok

 10. Sofia podstupuje radikálne reformy a otvára sa investorom. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress. ISSN 1335-4701, 13. októbra 2003, roč. 11, č. 195.
  článok

  článok