Výsledky vyhľadávania

 1. LACKOVÁ, Alica. Spotrebiteľský prístup k dizajnu a ekológii obalov potravinárskych výrobkov. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 62-69 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 2. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Podpora sociálneho podnikania a udržateľná produkcia potravín. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 6 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Význam poľnohospodárstva v súčasnosti a využitie Industry 4.0 v tomto segmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 693-700 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 4. BARANSKI, Marcin et al. The Effect of Species and Cultivation Year on Phenolic Acids Content in Ancient Wheat. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Agronomy : [International Scientific Journal]. - Basel : MDPI. ISSN 2073-4395, 2020, vol. 10, no. 5, pp. [1-12].
  článok

  článok

 5. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Reporting on CSR and Ethical and Sustainable Management in Food Industry in Slovakia As an EU Member : Chapter 13. In Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. - Hershey : IGI Global, 2019. ISBN 9781522589716, pp. 199-219 [2,16 AH]. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 6. LUKÁČ, Jozef. Využitie metód hodnotenia podnikov v priestore v odvetví potravinárstvo. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 2, s. 71-76 online.
  článok

  článok

 7. KITA, Pavol et al. Inovácia v distribúcií potravín - aspekt geografického informačného systému. In Modelové aspekty marketingovej komunikácie v kontexte na zdravie orientované nákupné správanie : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4644-7, s. 77-95.
  článok

  článok

 8. SĄSIADEK, Wojciech et al. Potential Danger of Heavy Metal Migration from Porcelain Products To Food. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2019, rok 98, l. 12, s. 1000-1003.
  článok

  článok

 9. TASÁRYOVÁ, Katarína - PAKŠIOVÁ, Renáta. Adequancy of the Amount of Own Resources of Food Accounting Entities in 2018 in Slovakia. In ITEMA 2019: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. International Scientific Conference. ITEMA 2019: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Conference Proceedings of Third International Scientific Conference, October 24, 2019, Bratislava, Slovakia. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019. ISBN 978-86-80194-23-3, s. 85-92. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. PORUBANOVÁ, Klaudia - BIELA, Alexandra. Zvýšenie efektivity strojového zariadenia výrobnej linky. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 84-95 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok